Σπουδές

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. “Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων” αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου σε θέματα αιχμής των Δικτύων Επικοινωνιών και της Ασφάλειας Συστημάτων, καθώς και την αναβάθμιση της έρευνας στις παραπάνω επιστημονικές περιοχές με παραγωγή αποφοίτων που θα μπορούν να καλύψουν με επιτυχία θέσεις του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα καθώς επίσης και θέσεις σε Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. “Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων” Α.Π.Θ. εκπληρώνεται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα που εγγυώνται την εξειδίκευση και κατάρτιση σε μία από τις κατευθύνσεις που προαναφέρθηκαν.

Σε ποιους απευθύνεται;

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων” είναι:

 1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής. Πτυχιούχοι που δεν διαθέτουν το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο δύνανται να υποβάλλουν υποψηφιότητα για να επιλεγούν ως μεταπτυχιακοί φοιτητές υπό τον όρο ότι σε διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα θα προσκτήσουν τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις.
 2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την Πληροφορική. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
 3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ «Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων» κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 40 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες ενώ ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πληροφορικής ορίζεται σε διακόσιους (200) ίσος προς τον αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών που εισάγονται στο Τμήμα δια των εισαγωγικών εξετάσεων, μεταγραφών και κατατακτήριων εξετάσεων.

Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά διδάσκοντα του Π.Μ.Σ. ορίζεται σε έξι (6).

Κριτήρια Επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής εισακτέων ομαδοποιούνται σε πέντε παραμέτρους, η καθεμιά παράμετρος αποτιμάται σε κλίμακα 0 – 10 και οι επιμέρους αποτιμήσεις σταθμίζονται με συντελεστές βαρύτητας για να προκύψει η μοριοδότηση των υποψηφίων. Ειδικότερα συνεκτιμώνται:

 1. Ο γενικός βαθμός πτυχίου, το είδος του πτυχίου και η ποιότητα της αναλυτικής βαθμολογίας του υποψηφίου με έμφαση στις επιδόσεις του στα συγγενή μαθήματα προς το Π.Μ.Σ. με συντελεστή βαρύτητας 35%. Ο ελάχιστος βαθμός του πτυχίου ή διπλώματος πρώτου κύκλου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος προς έξι (6) στην κλίμακα 0-10 (ή ισοδύναμος αν ισχύει άλλη κλίμακα βαθμολογίας).
 2. Η επιτυχία στην προσωπική συνέντευξη, η αξιολόγηση του βιογραφικού του υποψηφίου και η κατάταξη του υποψηφίου μεταξύ των συμφοιτητών του με συντελεστή βαρύτητας 25%.
 3. Ενδεχόμενες δημοσιευμένες εργασίες του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 20%.
 4. Η γλωσσομάθεια του υποψηφίου με συντελεστή βαρύτητας 10%.
 5. Η γενική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα με συντελεστή βαρύτητας 10%.

Διαδικασία Επιλογής

Η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης:

 • καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους,
 • απορρίπτει όσους δεν πληρούν τον ελάχιστο βαθμό πτυχίου πρώτου κύκλου είτε του ελάχιστου επιπέδου γλωσσομάθειας Β2 ύστερα από σχετικό έλεγχο των φακέλων υποψηφιοτήτων και
 • καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης καταρτίζει τον τελικό πίνακα των επιτυχόντων με βάση τη συνολική μοριοδότηση των υποψηφίων. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με τον ίδιο συνολικό αριθμό μορίων, τότε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου ή διπλώματος. Αν και σε αυτή την περίπτωση προκύψει ισοβαθμία, τότε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της βαθμολογίας στα συγγενή μαθήματα προς το Π.Μ.Σ.

Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ ́ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα για τους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα για τους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 4485/2017 (114 Α ́), με εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Σ.Τ., παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης, η ανώτατη διάρκεια της οποίας ορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα, σε

 • εργαζόμενους/νες μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες εβδομαδιαίως κατόπιν αιτήσεώς τους συνοδευόμενης από βεβαίωση του εργοδότη
 • μη εργαζόμενους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες, οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος πλήρους φοίτησης για ιδιαιτέρως εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως ενδεικτικά μακροχρόνια ασθένεια είτε εισαγωγή σε νοσοκομείο πέραν των 15 ημερών, επαπειλούμενη κύηση, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, ή επίκλησης ανωτέρας βίας, κατόπιν αιτήσεώς τους συνοδευόμενης από τις απαραίτητες βεβαιώσεις.

Τέλη Φοίτησης

Το ανώτατο όριο των τελών φοίτησης αναφέρεται στο ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΜΣ. Δύνανται να αναπροσαρμοστούν εντός του ανώτατου ορίου που προσδιορίζει το ΦΕΚ ίδρυσης.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες των οποίων:

 • το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%),
 • το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος.

Το ποσοστό των απαλλασσόμενων μετατπυχιακών φοιτητών/τριών ορίζεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. και αφορά τη συμμετοχή τους σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.

Σύμβουλος Καθηγητής

Εντός των δύο πρώτων εβδομάδων φοίτησης, η Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής ισοκατανέμει με τυχαίο τρόπο τους καθηγητές του Τμήματος, που είναι διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ., μεταξύ των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, ώστε να οριστεί Σύμβουλος Καθηγητής για κάθε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια. Ο σύμβουλος καθηγητής καθοδηγεί το μεταπτυχιακό/κη φοιτητή/τρια στην πορεία των σπουδών του στο Π.Μ.Σ. Μετά την ανάθεση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, Σύμβουλος Καθηγητής καθίσταται αυτοδικαίως ο επιβλέπων της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Μαθήματα

Το Π.Μ.Σ «Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων» οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε μία από τις εξής δύο ειδικεύσεις:

I. Δίκτυα Επικοινωνιών (Computer Networks)
II. Ασφάλεια Συστημάτων (Systems Security)

Ακολουθεί ενδεικτικό πρόγραμμα των δύο ειδικεύσεων:

Ι. Δίκτυα Επικοινωνιών
Στην εξειδίκευση «Δίκτυα Επικοινωνιών» η υποχρέωση παρακολούθησης και επιτυχούς εξέτασης μαθημάτων, αφορά έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) και 2 επιλογής (Ε). Σε κάθε εξάμηνο ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στα 3 υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου (Υ) και σε 1 επιλογής (Ε).

Μάθημα Κατηγορία ECTS
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Y 7,5
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Y 7,5
ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Y 7,5
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ Y 7,5
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Y 7,5
ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΕΦΗ Y 7,5
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ Ε 7,5
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε 7,5
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ε 7,5
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε 7,5
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Y 30

 

ΙΙ. Ασφάλεια Συστημάτων
Στην εξειδίκευση «Ασφάλεια Συστημάτων», η υποχρέωση παρακολούθησης και επιτυχούς εξέτασης μαθημάτων, αφορά πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) και 3 επιλογής (Ε). Στο πρώτο εξάμηνο ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στα 2 υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου (Υ) και σε 2 επιλογής (Ε), ενώ στο δεύτερο εξάμηνο στα 3 υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) του εξαμήνου και σε 1 επιλογής (Ε).

Μάθημα Κατηγορία ECTS
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Y 7,5
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Y 7,5
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Y 7,5
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Y 7,5
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Y 7,5
ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Ε 7,5
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ Ε 7,5
ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΕΦΗ Ε 7,5
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ Ε 7,5
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ & ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ε 7,5
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Y 30

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών