Καλώς ήρθατε στη σελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων

Slider

Λίγα Λόγια για το Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. «Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων» (ΦΕΚ) αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου σε θέματα αιχμής των Δικτύων Επικοινωνιών και της Ασφάλειας Συστημάτων, καθώς και την αναβάθμιση της έρευνας στις παραπάνω επιστημονικές περιοχές με παραγωγή αποφοίτων που θα μπορούν να καλύψουν με επιτυχία θέσεις του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα καθώς επίσης και θέσεις σε Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Υποψήφιοι

  • Πτυχιούχοι τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών
  • Διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών
  • Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής με γνωστικό αντικείμενο συναφές με την Πληροφορική
Περισσότερα

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Περισσότερα

Κριτήρια Επιλογής

Ομαδοποιούνται σε 5 παραμέτρους: βαθμός πτυχίου, συνέντευξη, δημοσιευμένες εργασίες, γλωσσομάθεια, ερευνητική/επαγγελματική δραστηριότητα.

Περισσότερα

Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται κατ' ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα, με δυνατότητα μερικής φοίτησης, με ανώτατη διάρκεια τα έξι (6) εξάμηνα.

Περισσότερα

Τέλη Φοίτησης

Το ανώτατο όριο των τελών φοίτησης αναφέρεται στο ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΜΣ. Δύνανται να αναπροσαρμοστούν εντός του ανώτατου ορίου που προσδιορίζει το ΦΕΚ ίδρυσης.

Περισσότερα

Μαθήματα Στην παρακάτω σελίδα μπορείτε να δείτε τη λίστα μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. "Δίκτυα Επικοινωνιών και Ασφάλεια Συστημάτων". Μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών

Εκδηλώσεις

Μαΐ 31

Research Day

Αμφιθέατρο Ι του κτιρίου ΚΕΔΕΑ 14:00 - 17:30

Μαΐ 31

Lecture of Professor Petros Maragos

Αμφιθέατρο Ι του κτιρίου ΚΕΔΕΑ 14:00